Xe tải Hino 15 tấn vượt trội với dây chuyền sản xuất hiện đại

Dòng xe t?i hino 15 t?n thùng dài 9m3 chuyên ch? hàng n?ng nh? s?t thép kh?i, thép h?p, thép ch? và g? các lo?i… và nó còn phát tri?n th? hi?n rõ tinh th?n vì con ng??i và công ngh? tiên ti?n c?a Hino Motors Nh?t B?n.
Xe t?i Hino 15 t?n ???c s?n xu?t và l?p ráp trên dây truy?n hi?n ??i b?c nh?t trên th? gi?i.  Xe t?i Hino 15 t?n v?i nh?ng ?u ?i?m v??t tr?i nh?:
–  Thân thi?n v?i môi tr??ng, ??m b?o s?ch và luôn ý th?c b?o v? môi tr??ng.
 – ??ng ??u v? ch?t l??ng v?n t?i. 
@Cam Newton Authentic Jersey #000000;”>- Hi?u qu? kinh t? cao. Ti?t ki?m nhiên li?u, gi?m chi phí b?o trì, ?? b?n cao.
– S? 1 v? hi?u qu? ch? t?i. T?ng t?i cao, t? tr?ng nh?.
– S? 1 cho ng??i lái xe. T?ng m?c ?? an toàn, m?c ?? tin c?y cao, kh? n?ng v?n hành t?t..
V?i nh?ng ?u ?i?m v??t tr?i c?a xe t?i Hino 15 t?n nên dòng @Cam Newton Womens Jersey xe này chính là s? l?a ch?n hàng ??u c?a nhà xe có nhu c?u v?n t?i nh?ng m?t hàng n?ng và c?ng k?nh.

Xe t?i Hino 15 T?n m?nh m?, hi?n ??i b?c nh?t

xe-tai-hino-15-tan

K? th?a nh?ng tính n?ng c?a dòng xe t?i Hino 300 series tr??c ?ây,  Xe t?i Hino 15 T?n hoàn toàn m?i s? mang ??n cho ng??i lái m?t tr?i nghi?m m?i ??i v?i dòng xe t?i nh?, n?i b?t v?i phong cách lôi cu?n, m?nh m? cùng v?i ?ó n?i th?t ???c thi?t k? nh?m t?ng cao tính ti?n l?i cho ng??i ?i?u khi?n.

Xe t?i Hino 15 T?n  có Cabin ???c thi?t k? ki?u dáng khí ??ng h?c hi?n ??i làm gi?m s?c c?n gió.

– C?n tr??c và l??i t?n nhi?t ???c thi?t k? trang nhã v?i nhi?u khe thông gió h?n làm mát ??ng c?.

– Góc nhìn t? cabin l?n t?o góc quan sát và t?m nhìn t?i ?u.

– H? th?ng chi?u sáng và ?èn xi nhan có ki?u dáng hi?n ??i

Quý khách có nhu c?u mua xe t?i hino 15 t?n vui lòng liên h? hotline: 0908 191 455 – 0915748448 

Ngoài ra chúng tôi còn kinh doanh @Cam Newton Youth Jersey các dòng xe nh?: xe t?i veam 2t, xe t?i huyndai 2t5

Speak Your Mind

*