Dòng xe Veam VT260 2T tải nhẹ, thùng dài 6m2, lưu thông thành phố thoải mái

Là dòng xe chi?n l??c m?i c?a Veam Motor ?ã cho ra Vt260 t?i @Ha Ha Clinton-Dix Womens Jersey tr?ng th?p, thùng dài.

L?u thông tho?i mái trong thành @Ha Ha Clinton-Dix Youth Jersey ph? mà không, m?u xe màu ?? ??p, hi?n ??i. N?i b?t phong cách.

V?i ?u ?i?m c?a xe t?i VEAM VT260 thùng dài 6m2 mà t?i tr?ng 1,9 t?n hi?n nay ?ang ???c r?t ?a chu?ng t?i Vi?t Nam b?i vì giá @Cam Newton Jersey xe t?i Veam 2T VT260 t?t so v?i các dòng xe khác trên th? tr??ng và ?ã ra m?t nhi?u m?u mã ??p.

V?i nhu c?u v?n chuy?n hàng hóa ngày càng cao thì th? tr??ng ngày càng khó kh?n trong vi?c ch? quá t?i. Nh?ng m?t hàng nh? ?ng n??c, g??ng, ??m, m?t hàng c?ng k?nh nh?ng t?i tr?ng thì r?t nh? mà dùng m?t chi?c xe t?i veam 2t5 tr? lên thì không th? vào ???c thành ph?, mà s? d?ng xe t?i nh? thì l?i r?t b?t l?i v? kích th??c hàng hóa.

veam-vt206-chien-luoc-moi

Nay công ty chúng tôi g?i ??n quý khách hàng dòng xe t?i ?áp ?ng ???c nhu c?u ch? hàng c?ng k?nh mà t?i tr?ng nh? t?i và ?ã chính th?c cho ra dòng xe t?i veam vt 260 1.75 t?n thùng dài 6m2 linh ki?n ph? tùng 100% c?a Hàn Qu?c m?u mã ??p, ch?t l??ng siêu b?n, siêu ti?t ki?m nhiên li?u kh? n?ng v??t d?c t?i ?u

Xe ???c trang b? c?u, h?p s?, ??ng c? HYUNDAI nh?p kh?u tr?c ti?p t? Hàn Qu?c v? Vi?t Nam l?p ráp. V?i thi?t k? Cabin siêu hi?n ??i t?m nhìn tài x? r?t r?ng v?i g??ng ??ng. ??ng c? 2.5L v?i Turbo t?ng áp giúp ??ng c? m?nh m? h?n khi s? d?ng.

Ngoài ra khách hàng còn có th? tham kh?o thêm m?t s? xe khác nh?: xe t?i hyundai 2t5, xe t?i hino 15 t?n….

Liên h? ???c t? v?n tr?c ti?p:  0908191455 – 0915748448

Speak Your Mind

*