Đừng nghĩ có ô tô ở Việt Nam là sướng!

??ng ngh? có ô tô ? Vi?t Nam là s??ng!

?i ôtô ph?i thanh toán nhi?u ti?n h?n, ?óng góp nhi?u h?n, luôn sai n?u có x?y ra va ch?m v?i xe máy.Nhiê?u ng???i no?i ?i ôtô thi? s???ng nhâ?t, ?iê?u na?y la? ?u?ng, vi? sao?
lay-xe-oto
* ?â?u tiên la? th? hi?n phâ?n na?o ??ng câ?p cu? mi?nh.
* Th?? hai la? ?? an toa?n s? h?n ng???i ?i xe ma?y.
* Th?? ba la? không ph?i tru?m áo m?a, ?eo kh?u trang va? ch?p nô?i c?m ?i?n
* Th?? t? la? ?i ????c ?ông ng???i va? ?iê?u n??a la? mang ????c nhiê?u ha?nh ly? h?n.
Va?o ca?c c??a ha?ng, nhà ha?ng ????c ?o?n tiê?p niê?m n?? va? b??t tay tr?nh tr?ng h?n ng???i ?i xe ma?y.

Cuô?i cu?ng la? ????c nhiê?u ng???i nhi?n theo ao ???c. ?â?y la? ca?i s???ng, nh?ng ??ng sau no? thi? co? ha?ng ta? ca?i kh? khi s? d?ng xe ô tô mà sau ?ây tôi xin li?t kê m?t s?:
1. Th???ng xuyên b? t?c ????ng ha?ng gi?? liê?n, v??a m?t m?i, mâ?t th??i gian, tô?n nhiên li?u.
ket-xe-khi-lai-xe-oto
2. Muô?n d??ng @Dan Marino Jersey l?i mua ?ô? ch??, hay c??a ha?ng na?o ?o? s? r?t bâ?t l??i, co? khi ch?a k?p mua @Dan Marino Authentic Jersey thi? b? nhà ha?ng bên c?nhh ra nh??c nh?? nhe, co? khi co?n bi ?u?i th?ng c?ng vì ?uôi xe sang phâ?n ?â?t nhà h?.
3. Va?o uô?ng n???c hay ?n uô?ng ?? ca?c quán n???c, nhà ha?ng th???ng b? @Dan Marino Womens Jersey thanh toán tiê?n cao h?n ng???i ?i b? hay ?i xe máy vì h? ngh? mình giàu l?m.
4. ?i ?a?m c???i, ?a?m gi?, thôi nôi, nhà m??i… ho?c nga?y tê?t m??ng tu?i, m?ng th?, b?n ph?i góp nhi?u ti?n h?n ng??i th??ng chu?t, n?u không ng??i ta s? cho b?n ?i ô tô còn b?ng ?i b?.
5. Khi b? xe ma?y va qu?t du? ?u?ng tr?m phâ?n tr?m, v?n b? ph?t, h? xe, th?m chí co?n ?n ch??i. Vì theo ??nh ki?n ngày nay v?n còn t?n t?i: “Xe bé ??ng xe l?n, xe l?n có l?i”.
6. Nhiê?u khi anh em nhà mi?nh, nhà v??, b?n be?, nhâ?t la? câ?p trên c?a mi?nh, ?ang trong quá tri?nh h?c la?i ho?c m??i lâ?y b??ng ng??a nga?y chân tay c? n?n n? ch?y tý, ho?c m???n xe ?i ty?. Không cho m???n thi? kêu ki bo, m?t n?ng ma?y nhe, ma? cho m???n thi? th??c s?? lo ngay nga?y. L? ng??i khác ch?y không quen xe, có chuy?n gì, h? xe thì mình ch?u, tai n?n thì tên tu?i mình gánh.
Co?n tr?m th?? ba? r??ng kha?c nh? nuôi xe, b?o d???ng s??a ch??a ??nh k?, n?p ph?t. Xin m?i ng???i cho thêm y? kiê?n!
N?u b?n có ti?n, b?n nên ch?n m?t chi?c xe phù h?p. N?u b?n ? m?t n?i ???ng xá quá ph?c t?p, nhi?u ng??i qua l?i. T?t nh?t b?n nên ch?n m?t chi?c ô tô nh? ho?c m?t chi?c xe máy, có th? là m?t l?a ch?n thông minh h?n.

C?m ?n các b?n ?ã xem thông tin, hi v?ng công ty chúng tôi ?ã cho b?n m?t ý ki?n vui và hay.
N?u quý khách có nhu c?u s?a ch?a xe, ??i xe các dòng xe t?i Veam 1t5, Hyundai 1t9, 2t5,3t5…hãy liên h? v?i chúng tôi:
T?ng ??i lý xe t?i Sài gòn
?/c: 88, Qu?c L? 1A, Hi?p Bình Ph??c, Th? ??c, TP.HCM
SDT: 0908 191 455 – 0919 970 879

Speak Your Mind

*