Giới thiệu

Kính chào quý khách!

L?i ??u tiên công ty chúng tôi xin cám ?n quý khách ?ã tin t??ng các s?n ph?m c?a công ty, tin t??ng ch?t l??ng ph?c v?, d?ch v? h?u mãi c?a công ty. Chúng tôi xin g?i l?i chúc chân thành nh?t t?i t?t c? khách hàng ?ã, ?ang và s?p t?i s? d?ng các s?n ph?m c?a công ty  m?t n?m m?i an khang, h?nh phúc, th?nh v??ng, d?i dào s?c kh?e và mã ?áo thành công.

T?ng ??i lý xe t?i sài gòn là ??i lý l?n nh?t thành ph? chuyên phân ph?i các dòng xe t?i Hyundai ?ô Thành, Xe t?i Veam ( T?ng công ty ??ng l?c tr?c thu?c b? Công Th??ng), là ??i lý ?y quy?n c?a nhà máy xe t?i Jac, xe t?i Suzuki. Ph??ng châm c?a công ty là ch?t l??ng t?o nên thành công, không ng?ng h?c t?p c?i ti?n ch?t l??ng ph?c v?. V?i ??i ng? nhân viên t? v?n giàu kinh nghi?m, am hi?u t??ng t?n các dòng xe t?i, chúng tôi s? phân tích nhu c?u khách hàng, ?? ??a ra nh?ng l?i khuyên b? ích nh?t phù h?p nh?t ??n t?ng khách hàng khác nhau.

Hi?n chúng tôi ?ang phân ph?i các dòng xe t?i sau:

Gi?i thi?u nhà máy xe t?i Hyundai l?p ráp công ty C? ph?n ô tô ?ô Thành

Nhà máy t?a l?c ? Long Thành, ??ng Nai, n?i ?ây ???c xem là trung tâm c?a khu v?c kinh t? tr?ng ?i?m phía Nam, công ty C? ph?n ô tô ?ô Thành ?ã ??u t? xây d?ng Nhà máy s?n xu?t, l?p ráp vào n?m 2001 v?i di?n tích 183.309m2, m?c v?n ??u t? ban ??u lên ??n 15 tri?u USD (n?m 2009), sau ?ó t?ng thêm 3, 2 tri?u USD (n?m 2010). Hyundai, Xe t?i, Xe tai, ?ô Thành, Do thanh, nha may
Phía tr??c Nhà máy s?n xu?t, l?p ráp ô tô ?ô Thành.
V?i ph??ng châm không ng?ng ??i m?i và c?i ti?n công ngh?, nhà máy s?n xu?t, l?p ráp ô tô ?ô Thành luôn chú tr?ng ??u t? c? s? h? t?ng và ch?t l??ng ngu?n nhân l?c luôn phát tri?n. Trong s? h?n 350 công nhân ?ang làm vi?c t?i ?ô Thành, s? l??ng nhân viên có trình ??, nhi?u kinh nghi?m, t?t nghi?p các chuyên ngành v? c? khí ô tô chi?m t? l? khá, ???c công ty ?ào t?o thêm v? k? n?ng và tay ngh?.
???c công ty HUYNDAI Motor Hàn Qu?c chuy?n giao công ngh?, công ty ?ã ??u t? l?p ??t các dây chuy?n l?p ráp hoàn ch?nh xe ô tô (ch? y?u là các dòng xe HYUNDAI MIGHTY và HYUNDAI COUNTY… v?i 100% linh ki?n nh?p kh?u), trong ?ó có:

 • 02 dây chuy?n l?p ráp ô tô t?i.
 • 01 dây chuy?n l?p ráp ô tô buýt.
 • X??ng hàn
 • X??ng ED
 • Phòng s?n và s?y
 • H? th?ng ki?m tra ch?t l??ng s?n ph?m
 • ???ng th? k? thu?t ??t tiêu chu?n quy ??nh.

Quy trình làm vi?c t?i nhà máy g?m các công ?o?n:

 • Chuy?n Frame: g?m có 3 tr?m do 4 – 5 ng??i ph? trách, ???c l?p ráp b?ng máy v?i công su?t ??t kho?ng 5 khung/ngày. ?ây là chuy?n có s? ki?m soát ch?t ch? t? nhân viên k? thu?t ???c ?ào t?o bài b?n thu?c chuyên ngành c? khí ô tô trong các tr??ng ??i h?c có uy tín.
 • Công ngh? l?p ráp tiên ti?n ?ã t?o nên tính ??t phá trong quy trình b?m ??u cabin
  Chuy?n b?m ??u cabin: Nhi?m v? c?a nhân viên thu?c chuy?n này là n?i các t?m thép m?ng ?? t?o thành cabin xe, công ?o?n này yêu c?u ng??i làm ph?i t? m?n t?ng chi ti?t ?? t?o nên nh?ng khung cabin m?t cách ch?c ch?n và có tính th?m m? cao.
 • Phòng S?n: Sau khi hoàn thành công ?o?n b?m ??u cabin, ??u xe ???c ??a ??n phòng s?n ?? ti?n hành s?n màu b?ng tay và s?y khô s?n b?ng ?èn chuyên d?ng. N?u nh? hai công ?o?n trên thiên v? k? thu?t thì công ?o?n này ?òi h?i cao v? s? khéo léo và ???c làm hoàn toàn b?ng th? công.
 • L?p ráp: g?m 2 ph?n l?p ráp n?i th?t và l?p ráp Chassis (s?t si). Công ?o?n này ???c xem là c? b?n hoàn thành m?t ??u xe t?i, ??i v?i dòng xe bus thì ?ây ???c coi là công ?o?n l?p ráp @Jerry Rice Authentic Jersey hoàn ch?nh.
 • Final: ?ây là công ?o?n ch? dành riêng cho xe t?i, nhi?m v? chính là n?i thân xe (là nh?ng khung ???c l?p ráp hoàn ch?nh ? chuy?n Frame) v?i ??u cabin.
 • PDI: Là giai ?o?n ki?m ??nh ch?t l??ng s?n ph?m. Nh?ng chi?c @Jerry Rice Womens Jersey xe sau khi ???c l?p ráp hoàn ch?nh s? ???c ??a ??n khu v?c chuyên bi?t ?? nhân viên k? thu?t kh?i ??ng, ch?y th? và rà soát l?i k? thu?t tr??c khi giao xe cho các ??i lý.

V?i vi?c trang b? ??ng b? các công ngh? l?p ráp tiên ti?n, nhà máy ?ã ??t công su?t thi?t k? 22.500 xe các lo?i/n?m, g?m 45 ??i lý phân ph?i trên kh?p c? n??c, góp ph?n nâng doanh s? t? 1 tri?u USD n?m ??u tiên lên con s? 50 tri?u USD/n?m. ?ây là m?t thành công l?n c?a công ty, góp ph?n không nh? vào s? nghi?p công nghi?p hóa, hi?n ??i hóa ??t n??c.

@Jerry Rice Youth Jersey