Hỗ Trợ Mua Xe Trả Góp

T? v?n mua xe t?i tr? góp

Mua xe t?i tr? góp là m?t trong hai hình th?c mua ô tô r?t ph? bi?n hi?n nay. Theo th?ng kê c?a chúng tôi t? l? khách hàng xe thông qua hình th?c này th?m chí còn v??t tr?i h?n so v?i hình th?c thanh toán ?? 100% ti?n m?t, kho?ng 63% trong s? Khách hàng mua xe n?m v?a qua trên toàn qu?c. Lý do khi?n khách hàng l?a ch?n nhi?u theo hình th?c này có th? gi?i thích r?t ??n gi?n nh? sau:
+ Khách hàng có thu nh?p t?t hàng tháng, mu?n s?m s? h?u m?t chi?c xe ph?c v? nhu c?u ?i l?i c?a b?n thân, gia ?ình hay công công vi?c, không mu?n kiên nh?n ??i tích cóp ?? ?? thanh toán 1 l?n v?i ??n v? bán xe.
+ Khách hàng là doanh nhân, doanh nghi?p có ?? n?ng l?c tài chính ?? th?c hi?n vi?c mua bán nh?ng mu?n dùng ti?n ?? ??u t? vào m?c ?ích khác (kinh doanh, buôn bán…) có kh? n?ng sinh l?i t?t h?n ti?n lãi cho vay c?a ngân hàng.
Vay mua xe t?i tr? góp ?ã tr? thành ph? bi?n nh?ng ??i v?i nhi?u Khách hàng v?n còn không ít b?n kho?n, th?c m?c ??i v?i vi?c l?a ch?n hình th?c này. Nh?ng b?n kho?n th??ng g?p là gì và li?u có nên l?a ch?n mua xe tr? góp? N?i dung bài vi?t này chúng tôi hy v?ng s? làm rõ và gi?i ?áp ???c nh?ng b?n kho?n ?ó và giúp cho Quý khách có th? d? dàng ??a ra ???c quy?t ??nh thông thái nh?t cho vi?c s? h?u 1 chi?c xe c?a mình.

bannner-vu-hung

1. Tr? góp xe t?i là gì ?
Tr? l?i : Th?c ch?t c?a vi?c mua xe t?i tr? góp là thanh toán tr??c m?t ph?n ti?n mua xe, ph?n còn thi?u s? vay ngân hàng, t? ch?c tín d?ng r?i hàng tháng tr? d?n cho ngân hàng, t? ch?c tín d?ng ?ó c? g?c và lãi – theo phu?ng th?c tr? lùi (d? n? gi?m d?n) – trong su?t th?i gian vay.
Ví d?: Khách hàng A mua tr? góp xe Hyundai HD65 tr? giá 600 tri?u ??ng theo ph??ng th?c: TR? TR??C 35% (35%*600=210 tri?u, ph?n còn l?i là 390 tri?u (65%*600) s info? vay ngân hàng v?i lãi su?t 0.7%tháng và tr? góp trong 3 n?m ( C? th?: sau khi tính toán, m?i tháng khách hàng A ph?i tr? 12.7 tri?u, theo quy t?c d? n? gi?m d?n).
Vi?c tr? góp có th? k?t thúc s?m tr??c h?n: Ngay khi khách hàng có ?i?u ki?n tr? h?t ph?n ti?n còn thi?u cho ngân hàng.
Ví d?: Trong tr??ng h?p nêu trên: Sau khi tr? góp ???c 3 tháng, khách hàng A có 1 kho?n ti?n l?n do ng??i thân ? n??c ngoài g?i v?. Lúc này ( n?u mu?n ), khách hàng A có @Antonio Brown Kids Jersey th? tr? h?t ph?n ti?n còn n? cho ngân hàng, k?t thúc s?m vi?c mua xe tr? góp.
2. Ngân hàng cho vay bao nhiêu %? Th?i gian vay bao lâu ? Lãi xu?t bao nhiêu %?
Tr? l?i: Tùy thu?c vào chính sách c?a t?ng ngân hàng và t? ch?c tín d?ng mà h?n m?c cho vay c?ng nh? th?i gian cho vay và m?c lãi xu?t là khác nhau. Nh?ng hi?n nay, thông th??ng các ngân hàng và t? ch?c tín d?ng th??ng áp d?ng :
+ H?n m?c cho vay t?i ?a lên t?i 80%. ??ng ngh?a v?i vi?c khách hàng ph?i thanh toán tr??c t?i thi?u 20% giá tr? xe (không bao g?m ti?n thu? và các chi phí liên quan trong quá trình hoàn thi?n xe theo ?úng quy ??nh c?a pháp lu?t ?? ???c phép l?u hành)
+ Th?i gian vay t?i ?a lên t?i 60 tháng (5 n?m).
+ Lãi xu?t t? kho?ng 0.6% -0.8%/tháng (7-8 %/n?m) và áp d?ng theo quy ??nh, chính sách riêng c?a m?i ngân hàng.
+ ??ng ti?n cho vay : Vnd
Do ?ó Quý khách hàng có th? cân ??i ?? l?a ch?n theo nhu c?u cá nhân mình. Bên c?nh ?ó k?t h?p v?i l?i khuyên t? nhân viên bán hàng các ??i lý chuyên nghi?p ?? ??a ra quy?t ??nh ?úng ??n nh?t, phù h?p v?i ?i?u ki?n cá nhân mình.

3. Các b??c chính khi mua xe t?i tr? góp?
B??c 1: Khách hàng ký h?p ??ng mua xe và tr? tr??c m?t ph?n ti?n cho công ty bán xe.
B??c 2: Nhân viên bán xe s? gi?i thi?u m?t s? ngân hàng chuyên làm tr? góp @Le’Veon Bell Jersey (ho?c khách hàng có th? t? tìm ngân hàng cho mình , n?u mu?n). ??i di?n ngân hàng s? g?p khách hàng ?? th?m ??nh d? án cho vay v?n và hoàn t?t các th? t?c mua xe tr? góp.
B??c 3: Ngay khi nh?n ???c gi?y b?o lãnh c?a ngân hàng, công ty bán xe s? ti?n hành ?óng thùng xe, hoàn t?t các th? t?c ??ng ký ??ng ki?m cho bên mua xe. ??n khi hoàn t?t các th? t?c và ra cavet xe, Bên Mua s? g?i qua cho ngân hàng cavet. Khi ngân hàng gi?i ngân Bên Bán s? ti?n hành giao xe cho Bên Mua.

chinh-sach-chu-du-an-2

4. ??i t??ng mua xe t?i tr? góp ?
Tr? l?i : Hai ??i t??ng chính th??ng mua xe tr? góp là :
+ Khách hàng cá nhân
+ Công ty ho?c t? ch?c.
5. Tài s?n ??m b?o? Th? ch?p nh? th? nào ? ??ng ký xe mang tên ai ?
Tr? l?i:
+ Thông th??ng tài s?n b?o ??m: chính là chi?c xe ôtô m?i ??nh mua.
+ N?u b?o ??m b?ng b?t ??ng s?n ho?c gi?y t? có giá tr? thì m?c tr? tr??c t?i thi?u có th? th?p h?n m?c quy ??nh.
+ ??ng ký xe mang tên khách hàng.
L?u ý: Tr??ng h?p tài s?n b?o ??m chính là chi?c xe m?i ??nh mua thì trong su?t th?i gian mua tr? góp: khách hàng còn ph?i mua b?o hi?m thân v? xe và ngân hàng s? gi? Gi?y ??ng ký xe. ( Khách hàng ???c c?p gi?y ch?ng nh?n h?p pháp ?? l?u hành xe bình th??ng)
6. Nh?ng v?n ?? l?u ý khi mua @Le’Veon Bell Authentic Jersey xe t?i tr? góp?
Vi?c mua xe t?i tr? góp g?m 2 ph?n công vi?c chính ??c l?p là:
– Tìm mua chi?c xe m?i ?ng ý v?i giá c? h?p lý
– Vay v?n ngân hàng ?? mua xe tr? góp.
Tr??ng h?p b?n không công tác trong ngành ngân hàng: Vi?c vay v?n ?? mua xe tr? góp là m?t công ?o?n r?t ph?c t?p, c?n có m?t ng??i chuyên làm tr? góp h??ng d?n, h? tr?.
Thông th??ng, khi mua xe tr? góp, chúng s? h??ng d?n khách hàng làm th? t?c vay v?n. Tùy thu?c vào h? s? c?a Quý khách chúng tôi s? tìm ki?m và l?a ch?n ngân hàng phù h?p nh?t (lãi xu?t th?p, th? t?c ??n gi?n, nhanh chóng, thu?n ti?n…) ?? tránh vi?c Quý khách hàng có th? g?p nh?ng v?n ?? sau:
1 – Lãi su?t vay cao + ph?i tr? tr??c cao.
2 – Th? t?c th?m ??nh kéo dài – m?t th?i gian, lâu ???c nh?n xe.
3 – Không ???c vay v?n do m?t s? ?i?u ki?n c?a khách hàng không ?áp ?ng ???c yêu c?u th?m ??nh c?a ngân hàng.
4 – L??ng ti?n mua b?o hi?m thân v? xe l?n.
5 – Phát sinh nhi?u v?n ?? khác …

T?ng ??i lý xe t?i sài gòn.

L?i khuyên t? chúng tôi t?i khách hàng có ý ??nh mua xe tr? góp là hãy c?c k? th?n tr?ng và suy ngh? k?. Ch? vay tr? góp khi ngu?n thu nh?p tài chính ?n ??nh, c?n tính toán s? ti?n chênh l?ch, lãi su?t tr? góp,  không ký h?p ??ng khi ch?a rõ b?t c? ?i?u kho?n nào. Mua tr? góp v?i lãi su?t nào c?ng là m?t hình th?c vay ti?n ?? tiêu dùng nên c?n có nh?ng tính toán c?n tr?ng ?? không g?p r?i ro v? tài chính khi s? ph?i tr? lãi su?t cho kho?n ti?n vay ?ó và c? phí d?ch v? mua hàng tr? góp
Trân tr?ng c?m ?n Quý khách ?ã xem bài vi?t, s? còn nhi?u nh?ng v?n ?? khác liên quan t?i hình th?c mua bán này. N?u Quý khách còn câu h?i ho?c b?n kho?n ? Xin vui lòng ?? l?i t?i Menu “Liên h?” trên Website c?a chúng tôi ho?c:
Xin vui lòng liên h? tr?c ti?p 0908 191 455 – 0915 748 448 ?? ???c t? v?n gi?i ?áp.