THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 7

THÔNG BÁO TUY?N D?NG: CÔNG TY TNHH MTV SÀI GÒN PH??NG NAM T?I TPHCM Do nhu c?u m? r?ng phòng kinh doanh làm vi?c t?i Th? ??c - Bình D??ng C?n tuy?n : 1/ 10 nhân viên kinh doanh xe t?i . 2/ 2 Th? máy biêt s? v? ?iên ô tô có 2 n?m kinh nghi?m tr? lên. ?i?u ki?n: - Ngoa?i hi?nh d? nhi?n , th?t thà trung h?u - Tinh th?n trách nhi?m cao - Bi?t l?ng nghe, ham h?c h?i, ch?u … [Read more...]

Ngân hàng sai phạm khi giữ cà vẹt xe ô tô thế chấp, người lái xe có khả năng bị phạt

Trong th?i gian qua, nhi?u ng??i ?i?u khi?n ô tô ?ã b? c?nh sát giao thông (CSGT) x? ph?t vì l?i không có Gi?y ??ng ký xe (b?n chính), trong khi ?ó l?i này ???c quy v? phía ngân hàng do làm sai quy ??nh. Trên th?c t?, chuy?n ngân hàng gi? gi?y Ch?ng nh?n ??ng ký (còn g?i là cà v?t) xe ô tô b?n chính khi khách hàng vay ti?n mua ô tô tr? góp hay th? ch?p ô tô ?? vay ti?n vì … [Read more...]

Kinh nghiệm mua xe tải trả góp tại tphcm

Khi b?n quy?t @Jack Lambert Jersey ??nh mua m?t chi?c xe t?i tr? góp ?? ph?c v? cho công vi?c c?a mình tr??c tiên b?n ph?i c?n ch?n m?t ??i lý uy tín vì chính ??i lý bán xe s? liên h? ngân hàng cho b?n nên khi ?i mua xe tr? góp bên nên ch?n công ty nào có kinh nghi?m trong l?nh v?c mua bán xe t?i tr? góp  xe thu?n l?i và ?áp ?ng nhanh m?i yêu c?u c?a b?n. Ti?p theo b?n c?n n?m … [Read more...]

Xe tải Jac 7 tấn và những ưu điểm vượt trội

Xe t?i Jac 7t là dòng xe t?i c?a t?p ?oàn Jac Motor ???c ?ánh giá cao v? ch?t l??ng, ki?u dáng c?ng nh? phân khúc giá bình dân cho ng??i s? @Jarvis Landry Womens Jersey d?ng. ?ây là dòng xe t?i ch?t l??ng cao trong nhóm xe t?i L-series m?i c?a t?p ?oàn xe t?i Jac, mang nh?ng ?u ?i?m v??t tr?i và hi?n ??i.     Xe t?i Jac 7t có nh?ng ?u ?i?m v??t tr?i … [Read more...]

Xe tải jac 6t4 và phân khúc giá bình dân cho người sử dụng

Xe t?i Jac 6T4 hay còn g?i là Jac 6400 kg. L?p ráp t?i Vi?t Nam v?i toàn b? ??ng c? ???c sãn xu?t trên dây chuy?n Isuzu. B?o hành 3 n?m ho?c 100.000 km. V?i nh?ng ?u ?i?m v??t tr?i và th?a h??ng th? m?nh t? dòng xe t?i Jac kích th??c thùng  (6.200x2.340x2500) giúp ng??i dùng có th? chuyên ch? nhi?u h?n. ??ng th?i dòng xe t?i jac 6t4 này thu?c phân khúc giá bình dân giúp cho … [Read more...]