Tổ chức hội nghị gia đình 2015 của Veam Motor

Trong chu?i s? ki?n “Ngày h?i gia ?ình VEAM MOTOR 2015“, Nhà máy ô tô VEAM t? ch?c H?i ngh? khách hàng vào ngày 03/6/2015 t?i khách s?n Imperial. Tham d? h?i ngh?, v? phía T?ng công ty Máy ??ng l?c và máy nông nghi?p Vi?t Nam có Ông Tr?n Ng?c Hà – T?ng giám ??c. V? phía Nhà máy ô tô VEAM có ông Ph?m v? H?i – Giám ??c, ông Nguy?n ??c Toàn – Phó giám ??c và ông Tr?n ??i L?i – Phó giám ??c. Ngoài ra H?i ngh? còn có s? góp m?t c?a các ??i tác c?a VEAM MOTOR nh? công ty d?u nh?n Idemitsu – Nh?t B?n, Công ty Utech Vi?t Nam, b?o hi?m B?u ?i?n, …

dai-hoi-hop-veam-motor

T?i H?i ngh?, phòng Th? tr??ng ?ã th?c hi?n báo cáo k?t qu? s?n xu?t kinh doanh 6 tháng ??u n?m và hi?n tr?ng ch?m sóc khách hàng sau bán hàng, ngoài các dòng xe t?i veam 2T, Veam 1t5 ?ang ???c ?a chu?ng thì ??ng th?i gi?i thi?u các dòng s?n ph?m m?i n?m 2015 nh? VT651 t?i tr?ng 6.5T, VT650 @Jim Kelly Authentic Jersey t?i tr?ng 6.5T, VB350 t?i tr?ng 3.5T, xe khách Galaxy48S v?i 47+1+1 ch? ng?i,…

@Jim Kelly Womens Jersey size-large wp-image-2614″ src=”http://xetaisg.vn/wp-content/uploads/2015/06/khach-tham-quan-1024×652.jpg” alt=”khach-tham-quan” width=”618″ height=”393″ />

Sau khi theo dõi các báo cáo và gi?i thi?u s?n ph?m, khách hàng, ??i lý ?ã ???c th?m quan, ?ánh giá tr?c ti?p các dòng @Jim Kelly Youth Jersey xe m?i c?a VEAM MOTOR ?ang ???c tr?ng bày ngay t?i khu m?t ti?n c?a khách s?n Imperial. Các dòng xe m?i nh?n ???c s? quan tâm và ?ánh giá cao c?a khách hàng và ??i lý, ??c bi?t là dòng xe VT651 v?i nhi?u ti?n ích ?u vi?t, v??t tr?i so v?i các dòng xe khác cùng phân khúc trên th? tr??ng.

cac-khach-hang-dai-ly

Speak Your Mind

*