Ưu điểm dòng xe tải hyundai 3t5 người dùng tin chọn

M?t s? ?u ?i?m c?a dòng xe t?i hyundai 3t5 HD72 ???c ng??i dùng tin dùng, s?n ph?m ch?t l??ng trên t?ng Km.
V? Xu?t X?: Xe t?i 3.5 t?n Hyundai HD72 ???c nh?p kh?u tr?c ti?p t? nhà máy Hyundai Hàn Qu?c : 3 c?c (Cabin, Chassis, máy)
Xe ???c nh?p kh?u theo ???ng chính ng?ch và ???c ??m b?o ch?t l??ng theo tiêu chu http://suomenviagracialis.com/?n qu?c t? c?a xe Hyundai và ch? duy nh?t Hyundai ??ng Vàng ???c mang nhãn hi?u gi?ng xe t?i 3.5 t?n hyundai nh?p kh?u  là Might Hyundai HD72.

xe-tai-hyundai-3t5-chassic
N?i b?t ??ng c? @Odell Beckham Jr Jersey máy, Cabin, Chassis:
Nh?p kh?u nguyên kh?i t?  nhà máy Hyundai Hàn Qu?c.
??m b?o cho b? ph?n x??ng s?ng c?a xe ??t ???c ch?t l??ng cao nh?t khi v?n hành t?i tr?ng l?n v?i cung ???ng x?u nhi?u ?èo nh? ? Vi?t Nam
t?ng ?? an toàn và tu?i th? cho xe.
Hình Th?c L?p Ráp:
Công ngh? l?p ráp t? ??ng theo ??nh v? trên dây truy?n ??ng b? và duy nh?t c?a nhà máy Hyundai Hàn Qu?c chuy?n giao cho nhà máy xe t?i 3.5 t?nhyundai ??ng Vàng tr?c thu?c T?NG CÔNG TY CÔNG NGHI?P Ô TÔ VI?T NAM giành riêng cho xe HD72 và HD65 VN và ???c c?p phép b?i c?c ??ng ki?m  (1 n?m 1 l?n).[/LIST]H? Th?ng phanh khí x?:
Phanh c? x? có nguyên b?n Hàn Qu?c giành cho xe t?i( h? tr? r?t t?t cho l?c phanh trong tình tr?ng quá t?i và ???ng nhi?u ?èo d?c ? Vi?t Nam). S? Lo?i:
???c công nh?n tiêu chu?n hyundai Hàn Qu?c- MIGHT HYUNDAI HD72.

C? L?p:750- DRC c?ng: ??m b?o xe  ch? ???c t?i @Odell Beckham Jr Kids Jersey tr?ng l?n v?n hành b?n b? phù h?p v?i ???ng x?u ? VN.
C?u t?o l?p tr??c rãnh d?c giúp xe ko b? tr??t khi di chuy?n.
L?p sau rãnh ngang giúp xe bám ???ng v??t l?y t?t. Ác Quy:
Xe t?i 3.5 t?n Hyundai Might HD72 c?a nhà máy xe t?i hyundai ???c trang b? ác quy khô giúp tu?i th? cao h?n và không ph?i lo b?o d??ng.

N?i th?t: ???c thi?t k? n?i th?t r?ng rãi và ti?n nghi t?o, không gian r?ng rãi @Odell Beckham Jr Womens Jersey giúp tài x? c?m giác tho?i mái khi lái xe trên ch?ng ???ng dài;
Xe có trang b? ?i?u hòa nhi?t ?? hai chi?u nóng và l?nh, h? th?ng âm thanh có ??u ??a CD, Radio FM/AM, c?a s? ?i?n, h? th?ng g??ng chi?u h?u l?n, tay lái tr? l?c ?i?u ch?nh hai h??ng

Ngoài ra ??i lý xe t?i Sài Gòn còn cung c?p m?t s? lo?i xe t?i khác nh?: xe t?i hyundai 2t5, xe t?i hyundai 1t9, xe t?i veam 1t5, xe t?i hino ….
Cam k?t ?em l?i s? ch?t l??ng trên t?ng s?n ph?m mà công ty cung c?p cho quý khách, ?em l?i s? hài lòng tuy?t ??i.
?/c: 88, Qu?c L? 1A, Hi?p Bình Ph??c, Th? ??c, TP.HCM
Hotline: 0908191455 – 0915748448

Speak Your Mind

*